ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЧАНДМАНЬ СУМ
ЗАРЛАЛ
Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зар Төв аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нутгийн захиргааны зарим байгууллагад гарсан дэс түшмэлийн 6, туслах түшмэлийн 29, нийт 35 сул ажлын байрыг төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтаар нөхөхөөр нийтэд зарлаж байна. Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг 2018 оны 06 дугаар сарын 04, 05-ны өдрүүдэд хийж, мөн сарын 07-ны өдөр шалгалтыг зохион байгуулна.
Төсөл хөтөлбөр
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
"Монгол цэрэг-дэлхийн цэрэг" сэдэвт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах тухай 999 2014-05-27
СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2017 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ 0 2017-02-02
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах сумын зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 0 2017-03-02
Худалдаа үйлчилгээний стандартыг ханган ажиллая сэдэвт зөвлөгөөний хөтөлбөр 0 2017-01-06